Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru VYHLEDAVACVOZU.CZ

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.1 Společnost TotalCar, s.r.o. se sídlem na adrese K Vltavě 410/23, Praha 4, PSČ 143 00, IČO: 24699071, DIČ: CZ24699071, zapsaná u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 167037 (dále jen "Provozovatel") je provozovatelem internetového serveru Vyhledavacvozu.cz dostupného na internetové adrese (URL) http://www.vyhledavacvozu.cz umožňujícího zprostředkování nákupu a prodeje motorových i nemotorových vozidel (dále jen "Služba").

1.2 Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Služby sloužícímu pro zadávání a editaci jednotlivých inzerátů a dat do Služby.

1.3 Objednavatelem placené inzerce (dále jen "Objednavatel") je jakákoliv fyzická či právnická osoba objednávající placenou či neplacenou inzerci na stránkách Služby.

1.4 Objednatel dává Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou.

II. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

 

2.1 Služba se objednává na základě registrace Objednatele na příslušné období v objednávce, která se vyplní. Minimální období, na které je možno službu objednat, jsou 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce. Maximální období objednávky, na které lze službu objednat, je 1 rok, tj. 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Po uplynutí objednané doby je možno Službu prodloužit na základě nové objednávky.

2.2 Placeným přístupem Objednatele se rozumí: zobrazení nabídky produktu nabízeného Objednatelem včetně fotografie tohoto produktu, uvedení technických a doplňkových informací k produktu, zobrazení kontaktních údajů Objednatele, uvedení otevírací doby.  

2.3 Objednatel je oprávněn v rámci registrace zadávat pouze vlastní inzerci. Objednatel je povinen uvádět inzerci pouze na konkrétní produkty, které má aktuálně v nabídce, a v případě jejich prodeje takovouto nabídku stáhnout. Pokud Provozovatel zjistí, nebo má důvodné podezření, že Objednatel zadává inzerci jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn takovou inzerci bez náhrady odstranit.

2.4 Provozovatel se zavazuje poskytnout Objednavateli služby uvedené v platném Ceníku služeb.

2.5 Objednavatel bere na vědomí, že jeho údaje zveřejňované na Službě jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet.

2.6 Objednavatel je povinen uhradit Provozovateli za poskytované služby odměnu způsobem uvedeným ve článku III.

2.7 Objednavatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v registraci, včetně identifikace fakturačního subjektu jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem ČR. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí nutných k vystavení daňového dokladu.

2.8 Objednavatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výhradně Objednavatel.

2.9 Objednavatel je povinen při odstranění inzerátu uvádět konečnou prodejní cenu vozidla při platbě ceny vozidla v hotovosti nebo bankovním převodem, a to v Kč. U plátců DPH se jedná o prodejní cenu včetně platné sazby DPH. Tato cena bude uložena a spárována na základě VINu s odstarněným inzerátem a uložena v neveřejné databázi Provozovatele.

2.10 Objednavatel tímto uděluje souhlas Provozovateli se shromažďováním, uchováním a zpracováním fotodokumentace a dat o vozidle publikovaných na portálu Vyhledavacvozu.cz.

2.11 Objednavatel je povinen prezentovat odpovídající fotografie, které souvisí s inzerovanou položkou. V inzerátech nelze uvádět odkaz na další internetové stránky či nabídku formou URL či hypertextových odkazů apod.

2.12 Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci Služby, tj. i do náhledu konkrétního inzerátu, umístit reklamu třetího subjektu či jakoukoli jinou propagaci, a to včetně reklamy na služby Provozovatele, tato však bude vhodným způsobem oddělena od vlastního inzerátu Objednavatele.

2.13 Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzeráty obsahující klamavé a nepravdivé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), a to bez náhrady za již uhrazené ceny těchto inzerátů. Provozovatel si dále vyhrazuje právo smazat inzeráty odporující těmto Smluvním podmínkám (dále jen „Podmínky“), a to bez náhrady. Pokud bude objednavatel opakovaně uvádět nepravdivé údaje, je provozovatel oprávněn smazat celou databázi inzerce Objednavatele, a to též bez náhrady.

2.14 Objednavatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednavatelem zadaných dat prostřednictvím serveru Vyhledavacvozu.cz.

2.15 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:

  • jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
  • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
  • svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele,
  • jsou v rozporu s těmito Podmínkami.

2.16 Veškerá data zadává Objednavatel do systému serveru Provozovatele na vlastní náklady, vlastním jménem a vlastními silami.

2.17 Objednatel může kdykoli zrušit svojí registraci v Službě, a to písemně na e-mailovou adresu: info@vyhledavacvozu.cz.

III. FINANČNÍ PODMÍNKY

 

3.1 Odměna Provozovatele za poskytované služby se řídí platným Ceníkem služeb.

3.2 Provozovatel vystaví Objednavateli zálohovou fakturu za poskytované služby na konkrétní období smluvené mezi Objednavatelem a Provozovatelem.

3.3 Objednavatel se zavazuje uhradit Provozovateli částku uvedenou na faktuře, a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře (dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet Provozovatele).

3.4 Provozovatel se zavazuje vystavit Objednavateli zúčtovací fakturu - daňový doklad do 15 dnů po připsání fakturované částky na účet Provozovatele.

3.5 Neuhradí-li Objednavatel fakturu ve lhůtě splatnosti, zavazuje se Provozovateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení.

3.6 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Ceníku služeb. Tyto změny oznámí provozovatel Objednavateli e-mailové zprávy 14 dní před účinností těchto změn.

IV. REKLAMACE

 

4.1 V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny.

4.2 Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednavatel zjistil nebo byl schopen zjistit pochybení.

4.3 Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho Služby, která záporně ovlivňuje potvrzené objednávky Objednavatele, po dobu delší než 6 hodin během kalendářního dne, kromě případů uvedených v bodech 4.4. a 4.5.

4.4 Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují skutečnosti, které nemohl Provozovatel ovlivnit. Zejména se jedná o výkyvy v návštěvnosti jednotlivých WWW stránek Provozovatele, virový útok, zneužití poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy.

4.5 Provozovatel si vyhrazuje právo na pozastavení či omezení služeb na nezbytně nutnou dobu spojenou s pravidelnou údržby či optimalizací Serveru. Plánovaná odstávka bude předem oznámena formou elektronické pošty.

4.6 Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednavateli, je povinen Objednavatel uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně u Provozovatele

4.7 Reklamace se podávají emailem na adresu zveřejněnou na internetových stránkách, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu Provozovatele.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

5.1 Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednavatelem se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Součástí těchto podmínek je také Ceník služeb

5.3 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto smluvní podmínky o čemž vždy informuje Objednatele elektronickou poštou.

5.4 Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 2.2. 2015.

 

Rychlý kontakt

Tel:. +420 776 339 702

E-mail: info@vyhledavacvozu.cz

Spolupráce

Máte zájem publikovat Vaše vozy na našem portálu? Stačí kontaktovat naše klientské centrum.

Poradna

Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás na:
info@vyhledavacvozu.cz